img-bg

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร 

ค้นหาตั๋วรถโดยสารออนไลน์

Yasothon Bus Terminal

 

 

Yasothon-Bus-Terminal
Inside-Yasothon-Bus-Terminal

 

ข้อมูลทั่วไป

ยโสธรเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคอีสาน ขึ้นชื่อเรื่องเทศกาลประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งมีการจัดงานในช่วงต้นฤดูฝน ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ จะมีกิจกรรมหลายอย่าง ตั้งแต่การจัดขบวนแห่บั้งไฟ การเซิ้งบั้งไฟ และการละเล่นต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น เช่น การทอดแหหาปลา การสักสุ่ม ขบวนเซิ้งแต่งกายสวยงามแบบโบราณ เซิ้งเป็นกาพย์ให้คติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอันงดงาม

การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

บขส.999 จิรัฐกาล-เขมราฐ เขมราฐ รุ่งเรืองทัวร์ ไทยสงวนทัวร์ ชนะภัยทัวร์ บุษราคัมทัวร์ และรุ่งประเสริฐทัวร์เป็นรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการรถโดยสารจาก กรุงเทพฯ ไปยโสธร ซึ่งระยะเวลาที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ไป ยโสธร โดยรถประจำทางจะใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและสภาพอากาศในวันเดินทาง ส่วนระยะทางในการเดินทางอยู่ที่ประมาณ 575 กิโลเมตร ซึ่งจุดจอดจะมีตั้งแต่ จุดจอด อ.ป่าติ้ว จุดจอดมหาชนะชัย จุดจอดคำเขื่อนแก้ว และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร 

ที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร 

ที่อยู่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร คือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000 ที่ตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร คือ:

การเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร 

การเดินทางในเมืองยโสธร จะมีบริการสามล้อถีบ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างประมาณ 30 บาท สำหรับการเดินทางสามกิโลเมตรจากสถานีขนส่งไปยังตัวเมือง คุณสามารถหามอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ที่สถานีขนส่ง ไม่มีบริการรถแท็กซี่และบริการรถตุ๊กตุ๊กมีจำนวนน้อยมากในตัวเมืองจังหวัดยโสธร

สิ่งอำนวยความสะดวก

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธรมีสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยมาก หากต้องการของฝากหรือของอื่นๆ กรุณาซื้อจากในเมืองไปก่อน มีบริการห้องสุขาฟรีภายในสถานีขนส่ง มีที่นั่งพักคอยอยู่โดยสารในร่ม มีร้านกาแฟโบราณและมินิมาร์ทเล็กๆ ให้บริการภายในสถานี

 

จองตั๋วรถโดยสารไปยโสธร »