การยืนยันรายการจอง
ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าวันที่เดินทาง,เวลาและปลายทาง ที่ท่านได้ทำการจองนั่นถูกต้องก่อนที่จะคลิกดำเนินการชำระเงิน เมื่อได้รับการชำระเงินค่าโดยสารและการออกหมายเลขอ้างอิงในการจอง และ / หรือกำหนดการเดินทางแล้วที่นั่งจะได้รับการยืนยันทันที ที่นั่งยืนยันแล้วจะไม่สามารถคืนเงินและไม่สามารถยกเลิกรายการจองได้

กรุณาแสดงเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนผู้โดยสารเช่น NRIC / Passport Number / ใบอนุญาตขับขี่ เพื่อขอรับตั๋วโดยสาร
ผู้โดยสารต้องนำบัตร NRIC / Passport Number / ใบอนุญาตขับขี่ แสดงต่อบริษัทรถทัวร์ที่ท่านทำการจองไว้ เพื่อขึ้นตั๋วโดยสาร กรุณาเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนเดินทางเพื่อรับบัตรโดยสาร และเตรียมตัวขึ้นรถ หากไม่ทำเช่นนั้นผู้โดยสารอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถโดยสาร

การคืนตั๋ว
โปรดติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ที่อีเมล sales@busonlineticket.co.th ก่อนการเดินทางสำหรับเงื่อนไขการขอคืนเงิน ตั๋วบางประเภทที่ซื้อแล้วอาจจะไม่สามารถขอคืนเงินได้

การขอคืนตั๋ว
โปรดติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ที่อีเมล sales@busonlineticket.co.th ก่อนการเดินทางสำหรับเงื่อนไขการขอเลื่อนตั๋ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และตั๋วบางประเภทไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้

กำหนดการเดินทางและที่นั่ง
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดตารางเวลาใหม่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเรียงที่นั่งใหม่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเกรดหรือลดระดับประเภทรถโดยสาร ในกรณีที่มีการวิเคราะห์รายละเอียดของประเภทรถนั้นๆ

การควบคุมสัมภาระและการสูญหายของทรัพย์สิน
ผู้โดยสารแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นรถโดยสารได้ไม่เกิน 15 กก.
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายของสัมภาระ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสัมภาระหรือสิ่งของใด ๆ บนรถโดยสารที่ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสารท่านอื่น
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินของผู้โดยสารและอุบัติเหตุใดๆ

การตรวจคนเข้าเมือง
บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใด ๆ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบนำเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดของศุลกากร รถโดยสารจะรอผู้โดยสารไม่เกิน 20 นาทีที่กำหนดตามเวลาที่บริเวณด้านศุลกากรที่ถูกจัดไว้รอผู้โดยสาร หากเกิดเหตุการณ์ใดๆจะไม่มีการรอในทุกกรณี

ความรับผิดชอบ
บริษัท รับผิดชอบเฉพาะค่าตั๋วเท่านั้น
บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าที่เกิดจากการล่าช้าของรถโดยสาร

แสดงอีเมลการยืนยันการจองเพื่อรับตั๋วเดินทาง

ผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยรถบัส จะต้องไปรับตั๋วโดยสาร 30 นาทีก่อนเดินทาง และต้องแสดงอีเมลยืนยันการจองจาก BusOnlineTicket ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของบริษัทเดินรถที่เลือก หากไม่ปฎิบัติตามผู้โดยสารอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถ

BusOnlineTicket.co.th ประกาศทางกฎหมาย
BusOnlineTicket.co.th หรือพนักงานทุกคนรับประกันว่าตัวเลือกที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่มีการบริการที่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้อยู่กับผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม BusOnlineTicket.co.th จะรับผิดชอบต่อผู้ใช้สำหรับความเสียหายนั้นๆ รวมถึงในด้านอื่นๆ การให้บริการหรือสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา หรือเกิดการสูญเสีย ได้กำไร หรือสูญหายหรืออื่น ๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำใด หรือความเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการหรือไม่สามารถใช้งานได้

เว็บไซต์ BusOnlineTicket.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำโดยคู่ค้าของบริษัทรถโดยสาร ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับกรณีคู่ค้าของเรา สำหรับกรณีต่างๆ BusOnlineTicket.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างกะทันหันของรถโดยสาร ไม่ว่าจะเป็น ตารางการเดินทาง ,วันที่เดินทาง และเวลาออกเดินทาง การสูญเสียหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางกับรถโดยสารคู่ค้าของเรา อย่างไรก็ตามผู้ใช้สามารถสอบถาม หรือส่งอีเมลล์กลับมาหาเรา และเราจะดำเนินการในกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นอีกในอนาคต