ขั้นตอนการลงทะเบียนพันธมิตร

01. ลงทะเบียน
01. ลงทะเบียน
02. อนุมัติ
02. อนุมัติ
03. โปรโมท
03. โปรโมท
04. คอมมิชชั่น
04. คอมมิชชั่น

การลงทะเบียนพันธมิตร

 ฉักตกลงและยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับของ BusOnlineTicket.co.th

ข้อตกลงและเงื่อนไข
  • ชื่อล็อคอินผู้ใช้และพาสเวิร์ดจะถูกใช้สำหรับโปรแกรมเข้าร่วมเท่านั้น
  • ค่าคอมมิชชั่นของโปรแกรมเข้าร่วมจะถูกจ่ายให้รายเดือน และค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดของแต่ละเดือนจะถูกจ่ายให้ภายในวันสิ้นสุดเดือนของเดือนถัดไป
  • BOT Overseas Pte Ltd จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีในการฟ้องคดี กล่าวหา หรือการเรียกร้องการสูญเสียใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ที่อาจมีสาเหตุจากการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้
  • ห้ามมิให้พันธมิตรทำการโฆษณาโดยวิธีการซื้อพื้นที่สื่อสารบนอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ทั้งทางตรงและทางออม และห้ามมิให้ใช้ชื่อโดเมนที่คล้ายกันกับชื่อ ("BusOnlineTicket") ทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือแสดงออกคล้ายคลึงกันในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งในการโฆษณา ซึ่งจะทำให้บุคคลที่พบเห็นโดยทั่วไปเข้าใจผิด หรือหลงเชื่อได้ว่าเป็นของ ("BusOnlineTicket") และรวมถึงการแสดงออกอื่นใด ที่ไม่จำกัด เพียงโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือเว็บไซต์เท่านั้น
  • BOT Overseas Pte Ltd ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมในการบริการผู้ให้รถทัวร์โดยสารนี้ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องบอกกกล่าวล่วงหน้า
Loading...